top of page

เรื่องการเก็บและดูแลข้อมูลส่วนตัว พ.ศ. 2565
1. บริษัท กรีนช็อป พัฒนา จำกัด มีการเก็บข้อแลของลูกค้า ที่ทำการสั่งซื้อสินค้า หรือมาปรึกษาแพทย์ โดยข้อมูลดงกล่าวจะได้รับการ เก็บรักษาอย่างปลอดภัย และเข้าถึงได้เฉพะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท กรีนช็อป พัฒนา จำกัด จะไม่ซื้อขายหรือโอนข้อมูลส่วน บุคคลของลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีจำเป็น เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือแนะนำโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ
ㆍ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำข้อมูลของท่านไปใช้งาน สามารถติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท กรีนช็อป พัฒนา จำกัด
โทร. 02-1133 555

bottom of page