top of page
ค้นหา

โรค NCDs คืออะไร?NCD... Non-Communicable Diseases

หมายถึง โรคไม่ติดต่อ (เรื้อรัง) ที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนิน

ชีวิตที่ผิดกฎธรรมชาติ (แต่ผู้เขียนให้ความหมายว่า “โรคที่คุณสร้าง

เอง”) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม


1. NCDs กลุ่มเสื่อม

เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งมี

สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดกฎธรรมชาติ ยิ่งท่านมี

พฤติกรรมที่ผิดกฎธรรมชาติมากขึ้นเท่าใดก็จะทำให้เป็นโรคกลุ่มนี้ได้

มากขึ้นเท่านั้น...


ตัวอย่างของโรคในกลุ่มนี้ เช่นโรคอ้วน โรคเบาหวาน...

โรคความดันโลหิตสูง...โรคไขมันในเลือดผิดปกติ... โรคหลอด

เลือดอุดตัน...ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคไตเสื่อม


2. NCDs กลุ่มเพี้ยน

เกิดจากความผิดปกติของการใช้โปรตีน

ในร่างกาย อันเนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนผิดจาก

ธรรมชาติทั้งชนิดและปริมาณเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคกลุ่มนี้


ตัวอย่างของโรคในกลุ่มนี้ เช่น โรคภูมิแพ้ (มีอาการคันบวม แดง หอบหืด

รวมทั้งภาวะช็อกในกรณีที่มีอาการรุนแรง)

โรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง...เช่น โรคพุ่ม

พวง (SLE)... โรคสะเก็ดเงิน โรคหนังแข็ง...โรครูมาตอยด์ ...โรค

ไตเสื่อมชนิด IgA...และกลุ่มโรคมะเร็งในทุกอวัยวะ


การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สำคัญมากในการบำบัดโรคกลุ่ม


NCDs คือ...การเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร...ตาม

หลักการ “เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา”
อาหารฟื้นฟูโรค

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page